Co to jest ubezpieczenie majątkowe i jakie ich rodzaje można znaleźć w propozycji zakładów ubezpieczeniowych?

Ustawa o ubezpieczeniowej działalności rozróżnia 2 główne rodzaje polis: ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe.
Ubezpieczenia majątkowe Bankier Direct są to polisy mienia, a również tak zwanej odpowiedzialności cywilnej.

współpraca

Autor: Alexander Nie
Źródło: http://www.flickr.com
Najbardziej popularnymi typami ubezpieczenia mienia są ubezpieczenia mieszkań, ubezpieczenie autocasco AC bądź też obligatoryjne ubezpieczenie budynków jakie wchodzą w skład gospodarstwa agrarnego. Polisy owe pozwalają nam ochronić składniki majątku na wypadek jego zniszczenia czy utraty na skutek przeróżnych zdarzeń losowych (dla przykładu ogień, grad, powódź). Zakres poszczególnych ubezpieczeń mienia regulowany będzie w umowie bądź w ustawie, jakie to precyzują przekaz warunków ubezpieczenia (zobacz także ubezpieczenia wrocław) powszechnie skrótowo mienionych o.w.u. W ramach ubezpieczeń majątkowych asekurować możemy dla przykładu: budynki, budynki (sprawdź galerie) letniskowe, domy w budowie, składy, pozostałe budowle oraz ich ekwipunek, maszyny, urządzenia, tworzywa, artykuły, wyprodukowane obiekty, uprawy, produkty agrarne etc.

Z kolei polisy odpowiedzialności cywilnej ochraniają nas w przypadku, gdy wyrządzimy komukolwiek szkodę oraz jesteśmy obowiązani do jej zreperowania. Strata może polegać na zniszczeniu czy też spowodowaniu utraty przynależących do innej osoby składników majątkowych lub wywołaniu u innej osoby śmierci, uszkodzenia organizmu czy też rozstroju zdrowia.

Tym sposobem zabezpieczony jest interes nie jedynie nasz, ale przede wszystkim jednostki poszkodowanej przez nas. Na polskim rynku także występują dobrowolne polisy odpowiedzialności cywilnej zarówno w prywatnym życiu, jak i w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.