Czym jest interwenient uboczny

Kaucja gwarancyjna jest to suma pieniężna złożona w celu udzielenia gwarancji spełnienia zobowiązania i stanowi równocześnie zadośćuczynienie za straty jakie mogą zaistnieć z powodu niewłaściwego wykonania zlecenia. Kaucja nie jest zaliczana na konto zapłaty i zostaje zwrócona w przypadku pomyślnego wywiązania się ze zobowiązania.

strona internetowa

Autor: Alexander Nie
Źródło: http://www.flickr.com
Niemniej w sytuacji niedopełnienia zobowiązania może stanowić

pracownicy firmy

Autor: Piotr Drabik
Źródło: http://www.flickr.com

zadośćuczynienie, albo może być przekazana na pokrycie kosztów usunięcia wad, felerów. O ile potraktowanie kwoty jako zadatku powoduje konieczność zapłacenia podatku, to jeśli wpłacana jest kaucja gwarancyjna nie musimy od niej odprowadzać podatku. Zwyczajnie mówiąc otrzymanie przez sprzedawcę kaucji stanowiącej asekurację wykonania umowy nie jest opodatkowane. Jednak bywa, że wniesiona przez klienta kaucja gwarancyjna może pozostać „zamieniona” na zaliczkę należną na poczet dostawy, usługi.

Jeżeli spodobał Ci się nasz artykuł, to chcemy zwrócić Twoja uwagę na to, że pod poniższym linkiem czeka na Ciebie interesujące zagadnienie.

Może być również tak, iż zainkasowana przez sprzedawcę kaucja zostaje zaaprobowana przez strony umowy jako uposażenie za zrealizowaną dostawę, wypełnioną usługę.

Interwencja uboczna to instytucja w postępowaniu cywilnym włączająca przystanie osoby trzeciej do jednej ze stron postępowania i posiadająca interes, aby kwestia zakończyła się na korzyść strony do, której dołączyła. Osoba ta to interwenient uboczny (więcej wiadomości). Interwent może włączyć się do rozprawy nieomal w każdym stadium procesu. Chcąc przystąpić do procesu ma obowiązek zgłosić się i przedstawić interes prawny, interes prawny jest założeniem dopuszczalności interwenta ubocznego.

Interwenient uboczny informowany jest przez sąd (sprawdź również – adwokat oleśnica rozwód) o godzinach rozpraw, doręczane mu są dokumenty z procesu i decyzje. Ma prawo do powoływania świadków, składać wyjaśnienia, zadawać pozwanym pytania. Za zgodą stron postępowania, w czasie postępowania może zasiadać po stronie do której dołączył. Naturalne wydaje się, że czynności podejmowane przez interwenta nie mogą kłócić się z działaniami strony do, której dołączył. Może też zdarzyć się, że obydwie strony postępowania tj. powód i pozwany nie zgadzają się na przystąpienie interwenienta ubocznego do postępowania, protest taki to opozycja. Opozycja może być wniesiona do czasu najbliższej sprawy.